ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އޮފީސް އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގުމަށްޓަކައި އޮފީސް ސެޓަޕެއް ހެދޭގޮތަށް ހުރި 1 ފްލޯ ނުވަތަ ޖެހިޖެހިގެން ހުރި 2 ފްލޯއިން 4500 އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން، ކުއްޔަށް ދެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް 05 މޭ 2016 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ޓްރައިބިއުނަލް (ގ.ފަތުރުވެހި، މަޓީ ބިލްޑިންގ، 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 3308773 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި ކުލީގެ އިތުރުން އިމާރާތުގެ ފެންވަރަށާއި ލޮކޭޝަނަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ.

13 ރަޖަބު 1437

20 އޭޕްރިލް 2016
ހޯދާ