ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީ.އައި.އޭ) ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީ.އައި.އޭ) ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާ ގުޅޭ

މި ކުންފުންޏަށް ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީ.އައި.އޭ) ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: FNK-K(T)/FNK/IUL/2016/019 (07 މާރިޗު 2016) އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ މި ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

#

Description

Qty

Unit

01

Prism Pole (2m Adjustable Carbon Fiber)

04

Nos

02

Echo Sounder Complete Set SonarMite V3 (or equivalent) including Boat mount bracket and all software

01

Nos

03

Handheld GNSS (Mapping & GIS) set including all software with sub meter level accuracy

01

Nos

04

GNSS RTK Survey receiver Complete Kit includes (Base & Rover) and accessories including field software and office software

01

Nos

05

Air quality monitors (Nox, Sox, Temperature)

01

Nos

06

Digital decibel meter 30 to 130 decibel

01

Nos

07

Total Station Complete Set including:

 1. Traverse kit
 2. Downloading cable
 3. Software

01

Nos

08

Digital Level Complete set (100m)

01

Nos

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުން ހުރިހާ އައިޓަމަކަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ.

ނޯޓު: މި ތަކެތީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން މި އޮފީހުގެ ރިސެޕްޝަނުން ހެނދުނު 08:30 ން 16:00 އަށް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި:

 • މި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގު: (ލިސްޓުގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ. އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ އަށްވާ ޖުމުލަ އަދަދު ވަކިން އެނގޭނެހެން.)
 • ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 • ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 60 ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
 • ކުންފުނީގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް، ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ، މި މަސައްކަތުގައި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މުޢާމަލާތު ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން، މަޤާމު އަދި ފޯނު ނަންބަރު)
 • އަމިއްލަ ފަރާތެއް ނަމަ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 • ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ޓެކްސް ކްލިއަރ ކުރިކަމުގެ ލިޔުން.
 • މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުން.

އަންދާސީހިސާބުގައި ޕޮއިންޓްދެވޭ ގޮތް:

 • އަގަށް (ދިވެހި ރުފިޔާ) 60 ޕޮއިންޓް

ހުށަހެޅޭ އެންމެހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅި އަގު  x60

 • ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު (ދުވަސް) 30 ޕޮއިންޓް

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު  30x

 • ތަޖުރިބާ އަށް 10 ޕޮއިންޓް

ތަޖުރިބާ 10x

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.

Managing  Director

FenakaCorporationLtd

Iulaan No:FNK-K(T)/FNK/IUL/2016/022

Port Complex.7th Floor

HilaaleeMagu,

Maafannu

Male’

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އިޢުލާން ނަންބަރ:FNK-K(T)/FNK/IUL/2016/022

ޕޯރޓް ކޮމްޕްލެކްސް، 7ވަނަ ފަންގިފިލާ

ހިލާލީމަގު، މާފަންނު

މާލެ

ބިޑް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2016 މާރިޗު 29 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ޕޯޓް ކޮމްޕްލެކްސް، 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އޮފީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ނޯޓު: މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނޫން ބިޑުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ބިޑް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ރަސްމީގަޑީގައި 3018131 ނަންބަރު ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ޓެންޑަރ އަދި ފޮރިން ޕަރޗޭސް ޑިވިޜަނަށެވެ.

8 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437

 

      

17 މާރިޗު 2016
ހޯދާ