މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ރ، އުނގޫފާރު " ނޫވިލާގެ " އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

ރ. އުނގޫފާރު " ނޫވިލާގެ " އެވެ. ކިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދައި ނުފެނިފައިވާތީ، މިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 20 މާރިޗު 2016 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

04 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1437    

13 މާރިޗު 2016
ހޯދާ