މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޑްރީއާއި ގުދަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

މިރަށުގެ ރަށްވެހި 3 އިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދުގައި އިމާރާތްކޮށް ނުނިމިވާ ލޯންޑްރީއާއި ގުދަނުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށް ނިންމައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިރަށުގެ ރަށްވެހި 3 އިމާރާތުގެ ސަރަޙައްދުގައި އިމާރާތްކޮށް ނުނިމިވާ ލޯންޑްރީއާއި ގުދަނުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 22 މާރިޗު 2016ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30ގައި މިއިދާރާގައެވެ. ލޯންޑްރީއާއި ގުދަން ހަދައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 27 މާރިޗު 2016ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 ގައި މިއިދާރާގައެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުޞަތު ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.   

15 މާރިޗު 2016
ހޯދާ