މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 1 ޖަނަވަރީ 2016 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

1- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C8845A-02-01-B -ލާންޗް

2- ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:C1021B-02-10-T- ލޯންޗް

އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިފަރާތް: އޭ.ޑީ.ކޭ އާކާރސު ޑިވެލޮޕްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

6 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

17 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ