ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 10 ޖަނަވަރީ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

#

ގޯތީގެ ނަން:

ވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް:

01

ޝިމްލާ

އިބްރާހީމް ނަޛީޙް / ޝިމްލާ ، ގދ . ތިނަދޫ

އައިމަނު ޢަބްދުﷲ / ޝިމްލާ ، ގދ . ތިނަދޫ

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ / ޝިމްލާ ، ގދ . ތިނަދޫ  

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437  

20 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ