މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގ.ތަބުރުގެ އެވެ، ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ގ.ތަބުރުގެ އެވެ، ކިޔާ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު ބ.8078 ގެ އަސްލު ގެއްލިގެން މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 30 ޑިސެންބަރު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިއުމަކުން މި މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

6 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1437

16 ޑިސެންބަރު 2015
ހޯދާ