ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަސްމީގަޑި ބަދަލުވުން

އިޢުލާން

ރަސްމީ ގަޑި ބަދަލުވުން:

1  ޑިސެންބަރު  2015  އިން  ފެށިގެން  މި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ރަސްމީ ގަޑި  ހެނދުނު  08:00  އިން  ފެށިގެން  މެންދުރުފަހު  15:00  އަށް  ވަނީ  ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  ވީމާ،  މި  ޓްރައިބިއުނަލުން  ޚިދުމަތްހޯދާ  ފަރާތްތަކުގެ  މަޢުލޫމާތައްޓަކައި  މިކަން  އެންގީމެވެ.

18 ޞަފަރު 1437

30 ނޮވެންބަރު 2015
ހޯދާ