ލަންދޫ ސްކޫލް، ނ. ލަންދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

މި ސްކޫލުގެ ބޭނުމަކަށް ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

1. ލެޑް ޓީ ވީ

 • ބޭނުވާ އަދަދު: 3
 • ޝަރުޠު:

ހ. އިންޗިއަށް ވުރެ ބޮޑުވުން

ށ. އެޗް،ޑީ، ވުން

2. އެއަރކޮނޑިސަނަރ (އިންވަޓަރ)

 • ބޭނުވާ އަދަދު: 4

 (18 BTU) ގެ 2 އެއަރކޮންޑިޝަނަރ (ފިޓިންގސްއާއެކު)

(14 BTU) ގެ 2 އެއަރކޮންޑިޝަނަރ (ފިޓިންގސްއާއެކު)

3. ޔޫ އެސް ބީ

 • ބޭނުވާ އަދަދު: 10

Technical Specification of UPS

Output Voltage

230V AC

Output Connections

(3) IEC 320 C13 (Battery Backup)

(3) IEC 320 C13 (Surge Protection)

Minimum Backup Time

Half Load: 15 minutes

Full Load:  05 minutes

Topology

Line Interactive

Input Voltage

230V AC (With an adjustable range of 175 - 295V

Input Connection

IEC 320 C14

Battery Type

Maintenance-free sealed Lead-Acid battery

Cables

 • 2 x 1.8m IEC Power Cords
 • USB cable)

Warranty

 • Parts Warranty: 2 years
 • Service Warranty: 2 years

4. ހުށަހަޅަންވީ ތަކެތި:

 • ނ.ލަންދޫ ސްކޫލަށް ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގު:
 • ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތު:
 • ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން:
 • ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 60 ދުވަހަށް ވާންވާނެއެވެ.
 • ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ހުށަހަޅަންވާނީ އެއް އަންދާސީހިސާބެވެ.
 • ކުންފުނި ނުވަތަ ފިހާރައިގެ މަޢުލޫމާތު (ކުންފުނި ނުވަތަ ފިހާރައިގެ ޕްރޮފައިލް، ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ، ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ، މި މަސައްކަތުގައި މުޢާމަލާތު ކުރާނޭ ފަރާތުގެ ނަން، މަޤާމު އަދި ފޯނު ނަންބަރު)
 • މި މަސައްކަތުގައި ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ (މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނީ 2011 ގެ ޖަނަވަރީން 2015 ގެ މި ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރައްވާފައިވާ މި ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ދީފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމުގެ ލިޔުމަށެވެ)

މި ޕުރޮޖެކްޓަށް ހުށަހެޅޭ، ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ގަބޫލުކުރެވޭ ޕްރޮޕޯޒަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރެވޭގޮތުގެ ތަފުސީލު:

އަގަށް:     70 ޕޮއިންޓު   

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ އަގު / ހުށަހެޅި އަގު 70

މުއްދަތު:    20 ޕޮއިންޓު

ހުށަހެޅޭ އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށަހެޅި މުއްދަތު 10

ތަޖުރިބާ:    10 ޕޮއިންޓް

މިފަދަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބަލާފައެވެ.

ވޮރެންޓީއަށް:    10 ޕޮއިންޓް

ވޮރެންޓީ މުއްދަތަށާއި ބައިތަކަށް ބަލާފައި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް އެޑްރެސް ކޮށްފައެވެ.

ހެޑް އޮފް ސްކޫލު

ނ. ލަންދޫ ސްކޫލު 

ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމާބެހޭ އިޢުލާނު ނަންބަރު: GS-119/2015/18

ބިޑު ހުޅުވުން:

ބިޑު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 25 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ނ.ލަންދޫ ސްކޫލުގެ އޮފީސްރޫމްގަ މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. މިކަމަށް  ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ތަކެތި ސަޕުލައިކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 25 އޮކްޓޫބަރު 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

ނޯޓް:

 • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ބިޑުތައް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރު ނ.ލަންދޫ ސްކޫލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6560576 / 7718552 / 9683166  ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.
 • ނ.ލަންދޫ ސްކޫލް
 • ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
 • ނ.ލަންދޫ
 • ދިވެހިރާއްޖެ.
 • އީމެއިލް: [email protected]

 

15 އޮކްޓޫބަރު 2015
ހޯދާ