މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް 3

ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު

ކޯހުގެ ނަން:                

ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރ ކޯސް 3

ޖާގައިގެ އަދަދު:              

14                                                                        

ކޯސް ހިންގާ ފަރާތާއި ޤައުމު:      

ޕޮލިސް އެކަޑަމީ / މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް /  ދިވެހިރާއްޖެ 

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 10 ހަފުތާ    

ކޯސް ފެށޭ ތާރީޚް:            

2015 އޮކްޓޯބަރ 15                                             

ޝަރުތު:                  

- އަސާސީ ތަޢުލީމު (ގްރޭޑް 7) ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

- 16 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:             

- މި ކޯހަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަދި މި ދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެއެވެ.                                      

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:         

- ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ                                           

- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ                                  

- ނެގިތާ 3 މަސް ހަމަނުވާ ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒުގެ 2 ފޮޓޯ                           

ސުންގަޑި:                 

މި ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު، 2015 އޮކްޓޫބަރު 8 ވަނަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން އެމީހަކު ހުރި ރަށެއްގެ އެންމެ ކައިރީގައިހުރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

               14 ޛުލްޙިއްޖާ 1436           

28 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ