މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

އިޢުލާން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "މާސްޓަރ މެރިން ސޮލިއުޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MASTER MARINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0499/2014ގެ ނަން 05 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ވަން މާރކެޓިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (ONE MARKETING PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ