މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އުރަހަ ފެމިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "އުރަހަ ފެމިލީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (URAHA FAMILY COMPANY PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ:C-376/2009 ގެ ނަން 20 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ފްރަންޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (FRONTECH PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

5 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

20 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ