މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަންޓާރާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ސަންޓާރާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (SANTARA HOLDINGS PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:C-0504/2010 ގެ ނަން 3 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އާރ.އައި.ބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (R.I.B PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

19 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

03 ސެޕްޓެންބަރު 2015
ހޯދާ