މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އާރ.ޖީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުން

އިޢުލާން

އާރ.ޖީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(R.G INTERNATIONAL PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:C-347/2007 ގެ ރައުސްމާލު 1,000,000.00 (އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާ އިން 100,000.00 (އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާއަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

12 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

27 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ