މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފްރެޝް ބިގް އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ފްރެޝް ބިގް އައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (FRESH BIG EYE PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0210/2012 ގެ ނަން 20 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އާސެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (ARSEN PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

5 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

20 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ