ކެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
04 ކްލާސްރޫމާއި ގުދަނެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: GS132/2015/14ފ(30 ޖޫން 2015) ގައި 04 ކްލާސްރޫމާއި ގުދަނެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ބ. ކެންދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރިޚަށް ބ. ކެންދޫ ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

03 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

13 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ:-

ޕްރީބިޑްމީޓިންގ 1

ޕްރީބިޑްމީޓިންގ 2 ( ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ސެޝަން )

07 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

09 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ (ބުދަ) ދުވަހުގެ 13:00 އަށް

އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ނަންބަރު 6600315 ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

10 ޛުލްޤަޢިދާ  1436

25 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ