އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

ޑިނަރނައިޓަށް ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

މި ސްކޫލުގެ ޕީ ޓީ އޭ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ޑިނަރނައިޓަށް ކޭޓަރކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 26 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

01 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

16 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ