މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.ޕީއެލް އިން ދެމުން ގެންދާ ފައިލޮޓޭޖް ޚިދުމަތުގެ ޓެރިފްއާއި ޑްރީމްވީރުގެ ޓެރިފްއާބެހޭ:

އިޢުލާނު

މިކުންފުނިން ދޭ ޕައިލޮޓޭޖް ޚިދުމަތުގެ އަގުތައްވަނީ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

Pilotage Tariff: Arrival/Departure/Shifting/Inter-Atoll Greater Male’ Region.

 

             PER HR

               (MVR)

For vessels up to 500 GT

1,791.49

For vessels above 501 and up to 1,000 GT

 2,149.79

For vessels above 1,001 and up to 3,000 GT

 2,579.75

For vessels above 3,001 and up to 6,000 GT

3,095.70

For vessels above 6,001 and up to 10,000 GT

3,714.84

For vessels above 10,001and up to 15,000 GT

4,457.80

For vessels above 15,001 and up to 20,000 GT

5,349.36

For vessels above 20,001and up to 50,000 GT

6,419.24

Above 50,001 GT

7,703.08

-GST exclusive rates

-Minimum 1 hour chargeable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަދިި މި ކުންފުނީގެ ޑްރީމްވީރު ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

(PER /HR (MVR

 

 GST          EXCLUSIVE

  GST      INCLUSIVE 

Dream Veeru (Within ports limits)

     5,442.00

     5,768.62

Dream Veeru (Outside ports limits)

   10,884.00

   11,537.24

 

 

 

 

 

 

 

ވީމާ، 10 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ޚިދުމަތްތަކަށް ޗާޖުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ޚިދުމަތް ހޯއްދަވާ އެންމެހާފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

           2 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

17 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ