ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަހަރީ ޗަންދާއާބެހޭ

               އިޢުލާނު    

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ މެންބަރު ކުލަބު، ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އަހަރީ ޗަންދާ ދަންކަން ޖެހި، އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ، އަހަރީ ޗަންދާ ނުދައްކަވާ ހުރި ކުލަބު، ޖަމުއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން 2015 ޖުލައި 30 ގެ ކުރިން އަހަރީ ޗަންދާ ދެއްކެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚަށް އަހަރީ ޗަންދާ ނުދައްކަވާ ފުރިހަމަ މެންބަރު ކުލަބު ތަކާމެދު މިއެސޯސިއޭޝަނުގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަމަލުކުރާނޭކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކުރަމެވެ.

4 ޝައްވާލް 1436 

20 ޖުލައި 2015
ހޯދާ