އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާކަރުދާސް ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ބާކަރުދާސް ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ބޭނުންކޮށް ހަލާކުވެފައިހުރި ޓެކްސްފޮތްތައް ބާކަރުދާހުގެ ގޮތުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިފޮތްތައް ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 22 ޖުލައި 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 28 ޖުލައި 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

27 ރަމަޟާން 1436

14 ޖުލައި 2015
ހޯދާ