އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރޮފީ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޓްރޮފީ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލްގެ ޕްރައިޒް ޑޭއަށް ޓޮރޮފީ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރު AS-B/IU/2015/52 އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖުލައި 2015 ވާ ހޯމަ  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 16 ޖުލައި 2015 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓު: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

20 ރަމަޟާން 1436

07 ޖުލައި 2015
ހޯދާ