މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

ރ. އުނގޫފާރު " އަލިވާގޭ " އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރުން

ރ. އުނގޫފާރު " އަލިވާގޭ " ކިޔާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދައި ނުފެނިފައިވާތީ މިގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ އާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާފަރާތެއް ވާނަމަ 12 ޖުލައި 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

             18 ރަމަޟާން 1436   

05 ޖުލައި 2015
ހޯދާ