ކެންދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
04 ކްލާސްރޫމާއި ގުދަނެއް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ

މި ސްކޫލުގައި 04 ކްލާސްރޫމާއި ގުދަނެއް ހިމެނޭގޮތަށް ޢިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 09 ޖުލައި 2015 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ބ. ކެންދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 ޖުލައި 2015 ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކެންދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު 6600315 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ރަމަޟާން 1436

30 ޖޫން 2015
ހޯދާ