މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ.ހުރާ ކުނިގޮނޑުގެ ވަށާފާރު ރާނައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ކ.ހުރާ ކުނިގޮނޑުގެ ވަށާފާރާއި ގޭޓް އަދި ކުނިކޮށީގެ ގޮޅިތައް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 02 ޖުލައި 2015ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 29 ޖުލައި 2015ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ، ގުޅުއްވާނީ ނަންބަރު: 7777644 ފޯނުން ޢީސާ އަޙްމަދު ނުވަތަ 7979595 ނަންބަރު ފޯނުން މުޙައްމަދު ނަޡީފަށެވެ އަދި ކުނިކޮށީގެ ޗާޓު މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

08 ރަމަޟާން 1436

25 ޖޫން 2015
ހޯދާ