މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

މިމިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ކުޑަވިލިނގިލި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް "(KUDAVILLINGILI DEVELOPMENT PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0353/2010 ގެ ނަން 07 ޖޫން 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "އެމްފާ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MFAR KUDAVILLINGILI PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

20 ޝަޢުބާން 1436

07 ޖޫން 2015
ހޯދާ