އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭސީ ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ އޭސީ ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މި ސްކޫލުގެ AS-B/IU/2015/42ފ(12 މޭ 2015) ނަންބަރު އިޢުލާނަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން ދެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާތީ އެ އިޢުލާނު ބާޠިލު ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖޫން 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 16 ޖޫން 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

22 ޝަޢުބާން 1436

09 ޖޫން 2015
ހޯދާ