އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތެއް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ޑަބްލިޔު ބްލޮކް އިމާރާތް މޮނިޓަރކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 01 ޖޫން 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 ޖޫން 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

08 ޝަޢުބާން 1436

26 މޭ 2015
ހޯދާ