މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށް އަދި ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިމިނިސްޓްރީން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް، މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބައެއް މަރާމާތުތައް ކޮށް، އަދި ބައެއް ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މާފަންނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު

ބުރާސްފަތި

28 މޭ 2015

14:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

(ވެލާނާގޭގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

ބުރާސްފަތި

04 ޖޫން 2015

14:00

02 ޝަޢުބާން 1436

20 މޭ 2015
ހޯދާ