ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޭންޑިންގކްރާފްޓަކާއި ދޯންޏެއް ފަރުމާކުރުން

ލޭންޑިންގކްރާފްޓަކާއި ދޯންޏެއް ފަރުމާކުރުން،

މިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ލޭންޑިންގ ކްރާފްޓެއް ފަރުމާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި މިސެންޓަރުގެ ނަންބަރު: IUL)MISL004-A/1/2015/15) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހާޒިރުވީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމަށްވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

ވީމާ، ލޭންޑިންގކްރާފްޓަކާއި އަތޮޅުތަކަށް ފެންފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާނެ ދޯންޏެއް މިސެންޓަރުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ފަރުމާކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 މޭ 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިސެންޓަރަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 31 މޭ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

21 މޭ 2015
ހޯދާ