ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު: FNK-K(T)/FNK/IUL/2015/053 އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިކުންފުނީގެ އައްޑޫ ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ސްޓޭޝަންގެ އިންޖީނުރޫމުގެ އެކްސްޓެންޝަންގެ މަސައްކަތް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: FNK-K(T)/FNK/IUL/2015/053ފ(11 މޭ 2015) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާތީ، އެކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

25 ރަޖަބު 1436

14 މޭ 2015
ހޯދާ