އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭސީ ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އޭސީ ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ އޭސީތައް 01 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސާރވިސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 މޭ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 19 މޭ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

23 ރަޖަބު 1436

12 މޭ 2015
ހޯދާ