މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިސްކޯ ސްމާރޓްނެޓް ސަރވިސް ލައިސަންސް އާކުރުމާބެހޭ

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީއަށް "ސިސްކޯ ސްމާރޓްނެޓް ސަރވިސް ލައިސަންސް" ގެ ތިރީގައިވާ ކޮމްޕޯނަންޓްތައް، އައުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

Serial Number / PAK Number

Alternate Product Number

FDO1352R07Y

WS-C3560E-24TD-S

FDO1352R08P

WS-C3560E-24TD-S

FDO1352R08D

WS-C3560E-24TD-S

FDO1352R083

WS-C3560E-24TD-S

FDO1401SG80

PWR-RPS2300

FDO1401SG76

PWR-RPS2300

JMX1403L0BQ

ASA5520-K8

JMX1403L0BS

ASA5520-K8

JMX1403L0BR

ASA5520-K8

JMX1403L0BT

ASA5520-K8

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ދުވަހު މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ދުވަސް

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

21 މޭ 2015

ބުރާސްފަތި

11:30

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިއޮތޯރިޓީގެ އީމެއިލް: [email protected] މެދުވެރިކޮށް މުޢާމަލާތް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

25 ރަޖަބު 1436

14 މޭ 2015
ހޯދާ