ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގައި ޤާއިމުކުރާ ހައިކޯޓުގެ ދެ ގޮފީގެ އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 މޭ 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 14 މޭ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

16 ރަޖަބު 1436

05 މޭ 2015
ހޯދާ