މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 30 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ބާވަތް

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

އެކްސްކަވޭޓަރ (VIA1055 )

އެމްޓީސީސީ /ރެންޓަލްސް ޕްލާޒާގައި

35,000.00

2,000.00

ތްރެޑްޖެކްތަކެއް

އެމްޓީސީސީ /ރެންޓަލްސް ޕްލާޒާގައި

42,000.00

2,000.00

ވީމާ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގު ހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ރިޕެއަރ އެންޑް މެއިންޓެނަންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއްއަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

04 ރަޖަބު 1436

22 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ