އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެނާއި ފާޚާނާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ އެންމެހައި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

ފެނާއި ފާޚާނާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ އެންމެހައި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މި ސްކޫލުގެ ފެނާއި ފާޚާނާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ އެންމެހައި މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 އެޕްރީލް 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

02 ރަޖަބު 1436

21 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ