މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާނެއް ބާތިލުކުރުން

އިޢުލާން            

މި ކުންފުނީގެ އިމާރާތެއް ކަމުގައިވާ ޕޯޓްކޮމްޕްލެކްސްގެ ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ އޭ ބްލޮކް ކުއްޔަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު ނަމްބަރު 113-PRC/I-2013/66 ގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިހުރި ކުލި ކުޑަކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލުކޮށްފީމެވެ.

                 8 ޝަޢުބާން  1434

17 ޖޫން 2013
ހޯދާ