މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެހިކަލް ސްޕެއަރތައް ހޯދަން

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

1. މިސަރވިސްގެ ބޭނުމަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ވެހިކަލް ސްޕެއަރތައް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެއްޗަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

QTY

Details

 

Oil filters

400

Oil filter nissan,ist,hyubndai i10,Vitz,Santro Zing,Honda Civic,Mazda,Corolla Altis Oil Filter

1

250

Innova Oil filter

2

45

Oil Filter Winger/Safari(Same filter)

3

50

Oil Filter Townace,Hiace 1KZ,hiace 2KD,Hiace5L engine

4

4

Mitsubishi Canter Oil Filter

5

350

Oil Filter Boero/Scopio(Same Filter)

6

20

Honda CRV Oil Filter,Terios

7

6

Toyota Dyna Pick -up

8

15

Great Wall Wingel Oil Filter

9

40

Havel Oil Filter

10

10

Hyundai Hi Oil Filter

11

6

Toyota Auris Oil Filter (Cartrige Filter)

12

5

Nissan Elegrand Oil Filter

13

3

Nissan Cefiro Oil Filter

14

5

Mitsubishi Pick-up Oil Filter

15

3

Sound Lorry Oil Filter

16

6

isuzu -pick up oil filter

17

5

Suzuki Pick-up Oil Filter S2260/2240

18

2. ބީލަންތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 05 މާރިޗު 2015 އިން ފެށިގެން 2015 މާރިޗު 10 ވާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެެއްގެ 10:00 އިން 11:00 އަށް މި ސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓް (އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ، އަމީނީމަގު) ގައެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ -/200ރ (ދުއިސައްތަ ރުފިޔާ) އެވެ. ފައިސާ ދެއްކެވުމުން ބީލަންފޮތް، ސޮފްޓް ކޮޕީ ފޯމެޓެއްގައި މިސަރވިސްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަނުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

3. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 2015 މާރިޗު 11 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:30 ގައި، އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައެވެ.

4. އަދި ބީލަންފޮތްތައް ބައްލަވައިގެންފައި ވީނަމަވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް މީޓިންގއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

5. މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2015 މާރިޗު 10 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން މިސަރވިސްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

6. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 16 މާރިޗު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި މިސަރވިސްގެ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓްގައެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން، ހުޅުވަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތު އަދި ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

7. އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އަގުގެ % 15 އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހެޅުމުން ލިބޭނެއެވެ.

02 މާރިޗު 2015
ހޯދާ