މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ "އަރޭނާ މޯލްޑިވްސް" (HARENA MALDIVES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0117/2012 ގެ ނަން 24 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ފޫބެން ވެލްތް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް"

(FUBON WEALTH MANAGEMENT PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ. 

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

05 ޖުމާދަލްއޫލާ 1437

24 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ