ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިޓީއާ ގުޅޭ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ތިރީގައިވާ އައިޓީއާ ގުޅޭ ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން.

(އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކިންނެވެ. އަދި ވަކި އައިޓަމަކަށް ނުވަތަ ވަކި އައިޓަމްތަކަކަށް ވެސް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވިދާނެއެވެ.)

QUANTITY

ITEM

NO.

5

Airtame HDMI Dongles

1

1

High end Desktop PC

2

5

Wireless Access Points

3

5

Desktop PC

4

2

Network Switch (Manageable)

5

2

POE Switch

6

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 9 މާރިޗު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ހ. ވެލާނާގެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ބައްދަލުވުން

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 11 މާރިޗު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ހ. ވެލާނާގެ، 12 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް:

  • ފޯން: 3307314/3303647
  • ފެކްސް: 3303648
  • އީމެއިލް: [email protected]
  • ވެބްސައިޓް: www.csc.gov.mv
25 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ