ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗިންގ އެޑްވާންސް ކޯހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ގަޑިތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން ހިންގާ ޓީޗިންގ އެޑްވާންސް ކޯހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ގަޑިތައް މި މަރްކަޒުން ދޭ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 09 މާރިޗު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 12 މާރިޗު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރްކަޒުން ހިންގާ ޓީޗިންގ އެޑްވާންސް ކޯހުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ގަޑިތައް މި މަރްކަޒުން ދޭ މުޤައްރަރާ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު: IUL)160-A/1/2015/17)ފ(18 ފެބުރުވަރީ 2015) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436      

26 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ