މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ ނޯޓިސް ބޯޑު ހަދާ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް.

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރުން މަނާ ތަނެއްކަން އަންގައިދޭ ނޯޓިސް ބޯޑު ހަދައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޔޫތު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް (ޝަބުނަމް މަގު)

ބުދަ

4 މާރިޗު 2015

11:30

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

ޔޫތު އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް (ޝަބުނަމް މަގު)

އަންގާރަ

10 މާރިޗު 2015

11:30

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 5 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

24 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ