ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވޮލީބޯލް ޓޯކް ފޯރަމް

" ވޮލީބޯލް ޓޯކް " ފޯރަމް -2015

" ވޮލީބޯލް ޓޯކް " ފޯރަމް އޮންނަ ތާރީޚު:

2015 ފެބުރުވަރީ 17 ވާ އަންގާރަ ދުވަސް  

" ވޮލީބޯލް ޓޯކް " ފޯރަމް އޮންނަ ތަނާއި ގަޑި:

ހ.ބޯޅަގޭގެ ސެމިނާރޫމް / 14:30 ގައި.

" ވޮލީބޯލް ޓޯކް " ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ފަރާތްތައް:

މިއެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރު ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި ދަޢުވަތު ދެވޭ ޚާއްޞަ ފަރާތްތައް.     

" ވޮލީބޯލް ޓޯކް " ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރު ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަންދޫބުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ފޯމު:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ލިބި ވަޑައިގަންނަވާނެ

www.maldivesvolleyball.org

" ވޮލީބޯލް ޓޯކް " ފޯރަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މެންބަރު ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚު: 

2015 ފެބުރުވަރީ 16 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

3317015

20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436 

10 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ