ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

އިޢުލާން

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން:

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މަޤާމުތަކުގެ އޮނިގަނޑު ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ، މި ޑިޕާޓްމަންޓުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 198A/2014/70 (ނޮވެންބަރު 16، 2014) ގެ އިޢުލާނާއި، 198A/2014/71 (ނޮވެންބަރު 16، 2014) ގެ އިޢުލާނާއި، 198A/2014//84 (އޮކްޓޫބަރު 2، 2014) ގެ އިޢުލާނާއި، 198A/2014/69 (ނޮވެންބަރު 16، 2014) ގެ އިޢުލާނާއި، 198A/2015/2 (ޖަނަވަރީ 7، 2015) ގެ އިޢުލާނާއި، 198A/2014/82 (ޑިސެންބަރު 24، 2014) ގެ އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

20 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

10 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ