ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

އިޢުލާން

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޤާސިއާ ޤާސިމް ސަޢުދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ " ޤާސިއާ " އެވެ. ކިޔާ ގޯއްޗަށް މި އިދާރާއިން ހައްދައި ދެވިފައިވާ ނަންބަރު: 103/2011/262 (02 އޮގަސްޓު 2011)ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް ވަނީ މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 03 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

03 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ