ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑްރައިވަރ

ޑްރައިވަރ

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

މިބޭންކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

1- މަޤާމު: ޑްރައިވަރ

  ބޭނުންވާ އަދަދު: 01      

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ގްރޭޑް 7 ނިންމާފައިވުން. ނުވަތަ އެފެންވަރު ހުރުމާއެކު، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ތަކެތި ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އޮތުން.

މިމަޤާމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ޖަނަވަރީ 2015ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް އެޑްރެސްކޮށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ސިޓީ ފޮނުއްވާއިރު ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސްގެ ކޮޕީ އަދި ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

11 ޖަނަވަރީ 2015
ހޯދާ