މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނިތަކެއް އުވާލުން.

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތަކަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  96/10 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 76 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުވާލުމަށް އެދި، ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކަށްވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 96/10ގެ 93 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތައް އުވާލައިފީމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

ކުންފުނީގެ ނަން

ކުންފުނީގެ ނަން (އިނގިރޭސިން)

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ޕިޔޯރާ   މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

PYORA MALDIVES PVT LTD

C-0045/2012

2

ހަޒޫ   އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

HAZU ENTERPRISES PVT LTD

C-0775/2008

3

ސޫރިޔާނާ   އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

SURIANA INVESTMENTS  PVT LTD

C-0318/2004

4

އެބޯޑް   އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ABODE INVESTMENTS PVT LTD

C-0770/2007

5

ކެންގަރޫ ކިޑްސް   އެޑިއުކޭޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

KANGAROO KIDS EDUCATION MALDIVES PVT LTD

C-1022/2008

6

2އެމް2އޭ   ބްރަދާރސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

2M2A BROTHERS COMPANY PVT LTD

C-0243/2008

 

      24 ރަޖަބު 1434

03 ޖޫން 2013
ހޯދާ