މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ށ. ފުނަދޫ "ޚަޒާނާ" (ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: 283-B/2011/16) އޭ ކިޔާ ގޭގެ، ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެގޭގެ ވެރިފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 18ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

17 ޞަފަރު 1436

09 ޑިސެންބަރު 2014
ހޯދާ