މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "މެޑިޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MEDITEK PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރ: C-0018/1990 ގެ ނަން 29 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ފޮޓޯޓެކްނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (FOTOTEKNIK PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

19 ރަޖަބު 1434

29 މޭ 2013
ހޯދާ