މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހަވީރު ސައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމާބެހޭ

"ގެދޮރުވެރިކުރުން ޕްރޮގްރާމް" ގެ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަވީރު ސައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދިނުމާބެހޭ:

މި މިނިސްޓްރީއިން ބޭނުންވާ ގަޑިތަކަކަށް މި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓާފުންނަށް، ކޭޓަރިންގއިން ސައި ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން 21 ސެޕްޓެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު: IUL)138-AS6/1/2014/161) އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އޮކްޓޫބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:00 އަށް މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

މި އިޢުލާނާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާނަމަ 4352-300 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ޛުލްޙިއްޖާ 1435

08 އޮކްޓޫބަރު 2014
ހޯދާ