ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ މިދަންނަވާ ފާމަސީތަކަށް ދެއަހަރުދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވެއްޖެ

މަސައްކަތްކުރާ ތަން

އަސާސީ މުސާރަ

އަދަދު

މަޤާމު

އެސް.ޓީ.އޯ ހއ. ބާރަށް ފާމަސީ

4350

1

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ހއ. ފިއްލަދޫ ފާމަސީ

4350

1

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ހދ. ހަނިމާދޫ ފާމަސީ

4350

1

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ރ. އިނގުރައިދޫ ފާމަސީ

4350

1

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ބ. ހިތާދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ބ. ގޮއިދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ޅ. ހިންނަވަރު ފާމަސީ

4350

2

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ކ. ގުރައިދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ކ. ކާށިދޫ ފާމަސީ

4350

1

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ އއ. ފެރިދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ވ. ފުލިދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ މ. ދިއްގަރު ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ފ. ދަރަނބޫދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ދ. މީދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ތ. ވިލުފުށި ފާމަސީ

4350

2

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ތ. ގާދިއްފުށި ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ގއ. ދާންދޫ ފާމަސީ

4350

1

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ގދ. ވާދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ގދ. ރަތަފަންދޫ ފާމަސީ

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ފާމަސީ

4350

1

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

އެސް.ޓީ.އޯ ސ. ފޭދޫ ފާމަސީ

4350

2

ފާމަސިސްޓް

3380

2

ކޭޝިއަރ

 

1. ފާމަސިސްޓް

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

* ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަނުންލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

* ބޭސް ދޫކުރުން

* ހަރުތަކުގައި ބޭސް އެތުރުން

* ކޮންޓްރޯލް ޑްރަގްސް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

* މުއްދަތުހަމަވާ ބޭސްތައް ޗެކުކޮށް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

 

ތަޢުލީމާއި ތަޖުރިބާ:

 * އެޑްވާންސްޑް ސެޓުފިކެޓު އިން ފާމަސީ ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާ އިން ފާމަސީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން

 

2. ކޭޝިއަރ

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

* ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަނުން ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން

* ބިލް ހެދުން

* މުއްދަތުހަމަވާ ބޭސްތައް ޗެކުކުރުންް

* ރެކްތަކުގައި ބޭސް ޖެހުން

* ކްރެޑިޓް ބިލް ޗެކުކުރުން

* އާސަންދައިން ދޫކުރާ ބޭސްތަކުގެ ޓްރާސެކްޝަންތައް ބެލެހެއްޓުން

 

ތަޢުލީމީ ތަޖުރިބާ

* ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން

 

އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް:

* އިތުރު އެލަވަންސް: 1500.00ރ އާއި 2700.00ރ އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތަށް ހަޖައްސައިދެވޭނެ

* އިތުރުގަޑީގައި އަދި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެ

* މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކޮށްފައިވާނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ޓެކްނިކަލް ނުވަތަ ޕްރޮފެޝަނަލް އެލަވަންސް ލިބޭނެ

* ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް ލިބޭނެ

* ޕެންޝަން

* މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް (ޕްރޮބޭޝަން އަށްފަހު)

 

މި މަޤާމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 15 ސެޕްޓެންބަރު 2014ގެ 12:30ގެ ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއެކު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މި ކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީސް ކައުންޓަރުން އަދި އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

http://www.stomaldives.com/downloads/ އެސްޓީއޯ ވެބްސައިޓް:

 

ނޯޓް:

  • ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތްކަން އަންގައިދޭ ތައްގަނޑު ޖަހާފައިނުވާ ސެޓުފިކެޓު ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ، އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވާންވާނީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ އަސްލާ އެކުގައެވެ.)
  • މި މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކާއި މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ އަދި އިންޓަވިއުއަށް ބަލައި އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތްތަަކެވެ.
  • އިންޓަވިއުއަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  • ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޕޮލިސް ރިޕޯޓު / ކުށުގެ ރިކޯޑަށް ބަލާނެއެވެ.

 

އެޑްރެސް:

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  ޕލކ ހެޑް އޮފީސް

ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު، މާފަންނު، މާލެ – 20345

ފޯން: 3344245 / 3344368      ފެކްސް: 3344041     އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]

07 ސެޕްޓެންބަރު 2014
ހޯދާ